REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE,

Toivolan vesihuollon osuuskunta

Toivolan vesihuollon osuuskunnan tavoitteena on toimittaa kuluttajien käyttöön Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 461/2000 mukaista talousveden laatukriteerit täyttävää vettä ja vastaanottaa kiinteistön jätevedet ja toimittaa ne Mäntyharjun kunnan vesilaitoksen puhdistamolle.

Hyödyllistä ja oleellista tietoa tarjotaan maksuttomasti jo osuuskunnan sivuilla vierailleille sekä osuuskunnasta ja siihen liittyvästä toiminnasta kiinnostuneille sähköpostin ja mahdollisesti muiden kanavien välityksellä. Tietoa tarjotaan sekä rekistereissä oleville että muille asiasta kiinnostuneille muun muassa sosiaalisen median avulla.

Henkilötietoja tai osaa niistä ei koskaan luovuteta ulkopuolisille.

Viestinnässä pyritään tarjoamaan sekä hyötytietoa että markkinoimaan maksullisia liittymiä. Myynnillä palvelu rahoittaa toimintansa. Ketään ei pakoteta vastaanottamaan viestejä palvelusta. Yhteisesti lähetettävät viestit lähetetään piilokopiokentän kautta, jolloin toisten sähköpostiosoitteet piilotetaan vastaanottajilta. Sähköpostiviesteistä voi kieltäytyä ilmoittamalla asiasta niiden lähettäjälle.

Henkilötietoja ei käsitellä muita kuin niitä tarkoituksia varten, joiden vuoksi henkilötiedot on alunperin kerätty ja alkuperäisen tarkoituksen kanssa yhteensopiviin tarkoituksiin. Myöhempi käsittely muun muassa yleisen edun mukaisiin arkistointitarkoituksiin tai esimerkiksi tilastollisiin tarkoituksiin ovat kuitenkin yhteensopivia, laillisia käsittelytoimia. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa hänen tilannettaan koskevien henkilötietojen käsittelyä. Tällöin rekisterinpitäjän osoitettavaksi jää, että rekisterinpitäjän huomattavan tärkeät, oikeutetut edut voivat syrjäyttää rekisteröidyn edut tai oikeudet. Rekisterinpitäjän oikeutetun edun mukaiseksi on katsottava, että tämä ilmoittaa mahdollisista rikollisista teoista tai yleiseen turvallisuuteen kohdistuvista uhista ja toimittaa olennaiset henkilötiedot toimivaltaisille viranomaisille yksittäistapauksissa tai useissa tapauksissa, jotka liittyvät samaan rikolliseen tekoon tai yleiseen turvallisuuteen kohdistuvaan uhkaan. Tällaisen tietojen siirron rekisterinpitäjän oikeutetun edun nimissä tai henkilötietojen myöhemmän käsittelyn olisi kuitenkin oltava kiellettyä, mikäli käsittely on ristiriidassa johonkin oikeudelliseen, ammatilliseen tai muuhun sitovaan salassapitovelvollisuuteen nähden.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679) mukainen).

Toivolan vesihuollon osuuskunnan jäsen luovuttaa sähköpostiosoiteensa halutessaan osuuskunnan hallinnoijan, Martti Kääriäisen / Toivolan vesihuollon osuuskunnan käyttöön. Rekisterien käytöstä vastaa Vesa Jähi joka lupaa käyttää sähköpostiosoitteita vain Toivolan vesihuollon osuuskunnan sähköpostilistalla oleville hyödyllisen tiedon jakamiseen.

Yksityisyys ja tietosuoja

Toivolan vesihuollon osuuskunnan asiakastiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä eikä osaakaan niistä luovuteta kolmansille osapuolille, ellei rekisteröity ole antanut suostumustaan tai käsittely perustu unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön, joka muodostaa demokraattisessa yhteiskunnassa välttämättömän ja oikeasuhteisen toimenpiteen, jolla pyritään turvaamaan erityisesti yleiseen julkiseen etuun liittyviä tärkeitä tavoitteita. Toivolan vesihuollon osuuskunnan palvelun sivulla ei säilytetä kuluttajan pankkiyhteystietoja eikä luottokorttitietoja.


Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö rekisteriasioissa

Rekisterinpitäjän ja yhteyshenkilön tiedot:

Toivolan vesihuollon osuuskunta (Y-tunnus:1996792-4) http://www.toivolanvesihuolto.fi

Rekisterinpitäjä:Martti Kääriäinen (+358) 050 436 1380 Postiosoite: c/o Martti Kääriäinen, Keskustie 64-66, 51600 Haukivuori martti.kaariainen@haukivuori.fi

Yhteyshenkilö:Vesa Jähi, (+358) 0405236050 Postiosoite:Toivolankuja 15B, 52740 Tuustaipale vesa.jahi@gmail.com

Rekisterin nimi

Toivolan vesihuollon osuuskunnan Asiakasrekisteri

Henkilötietojenkäsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja perusteet ovat: Henkilötietojen ensisijaisena perusteena on Toivolan vesihuollon osuuskunnan asiakkaan ja Toivolan vesihuollon osuuskunnan välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys. Henkilötietoja voidaan käsitellä asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän hoitamiseksi, toteuttamiseksi, kehittämiseksi ja seuraamiseksi. Asiakkaiden henkilötietoja käsitellessään Toivolan vesihuollon osuuskunta noudattaa EU:n tietosuoja-asetusta, henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta, tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Toivolan vesihuollon osuuskunnan palvelun sähköpostilistalla oleville hyödyllisten asioiden tiedottaminen ja asiakasrekisterin ylläpitäminen. Rekisteriä käytetään myös asiakaskyselyihin ja tiedottamiseen, toiminnan kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ellei lainsäädännössä nimenomaisesti säädetä henkilötietojen luovuttamisesta. Jos henkilötietoja laillisesti luovutetaan toiselle vastaanottajalle, rekisteröidylle ilmoitetaan tästä silloin, kun henkilötietoja luovutetaan ensimmäisen kerran. Henkilön tai yrityksen tietojen rekisteröinti johtuu lakiin perustuvasta rekisteröintivelvoitteesta. Mikäli rekistereitä aiotaan käyttää edelleen muuhun tarkoitukseen kuin siihen, johon tiedot on kerätty, rekisterinpitäjän velvollisuus on ilmoittaa siitä rekisteröidylle ennen kyseistä jatkokäsittelyä ja annettava tälle siitä kaikki asiaankuuluvat lisätiedot. Rekisteröidylle ilmoitetaan mahdollisen profiloinnin olemassaolosta ja sen seurauksista. Jos henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä, tälle lisäksi ilmoitetaan, onko hänen pakko toimittaa henkilötiedot, sekä kieltäytymisen seurauksista.

Rekisteröityjen ryhmät

Asiakasrekisteri: Henkilö on ottanut yhteyttä Toivolan vesihuollon osuuskuntaan liittyäkseen siihen ja on itse vapaaehtoisesti luovuttanut sähköpostinsa ja/tai muut yhteystietonsa Toivolan vesihuollon osuuskunnan asiakasirekisteriin. Siten rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1. pykälän kohdan mukaisesti.

Rekistereiden sisältämät tiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

-nimi

-osoite

-sähköpostiosoite

-puhelinnumero

-kiinteistön nimi

-kiinteistön osoite

-kiinteistön numero

-mittarinumero

-kulutuslukemat

-jäsenosuusmaksu

-laskutustiedot

-rahasto-osuusmaksut

Tietolähteet

Rekisteröity itse ja rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvät tapahtumat.

Tietojen luovutus

Tietoja tai osaakaan niistä ei luovuteta Toivolan vesihuollon osuuskunnan palvelun tai Toivolan vesihuollon osuuskunnan ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta EU:n eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Näin ollen rekisteröidyn ei tarvitse käyttää oikeuttaan vastustaa käsittelyä tai tietojensiirtoa.

Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään vain sen ajan, kun se on asianmukaista eikä henkilötietoja säilytetä pidempään kuin on tarpeen. Koska tiedot ovat perustellusti tarpeellisia toiminnan palvelevan hengen toteuttamiseksi, tiedot poistetaan lähtökohtaisesti vain, mikäli kiinteistö vaihtaa omistajaa tai kiinteistö puretaan tai eroaa Toivolan vesihuollon osuuskunnan vesi- ja viemärijärjestelmästä.

Rekisterin suojaus

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Toivolan vesihuollon osuuskunnan palvelun käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella. Toivolan vesihuollon osuuskunta on laatinut tietosuojaperiaatteet, jonka mukaisia henkilötietosuojauksen hyviä käytäntöjä se noudattaa.

Manuaalinen aineisto: Tietoja säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa toimistotiloissa.

Sähköinen aineisto: Rekisteriin on käyttöoikeus rekisterinpitäjällä sekä niillä Toivolan vesihuollon osuuskunnan jäsenillä, jotka tarvitsevat tietoja luottamustehtävissään. Käyttäjät tunnistetaan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

Rekisterinpitäjä ilmoittaa henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta valvontaviranomaiselle ilman aiheetonta viivytystä heti, kun se on tullut rekisterinpitäjän tietoon ja mahdollisuuksien mukaan 72 tunnin kuluessa, paitsi jos rekisterinpitäjä pystyy osoittamaan tilivelvollisuusperiaatteen mukaisesti, että henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta eitodennäköisesti aiheudu luonnollisten henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvaa riskiä. Jos tällaista ilmoitusta ei voida tehdä 72 tunnin kuluessa, ilmoitukseen liitetään selvitys viivytyksen syistä, ja tietoa voidaan antaa vaiheittain ilman aiheetonta lisäviivytystä.

Rekisterinpitäjän on dokumentoitava kaikki henkilötietojen tietoturvaloukkaukset, mukaan lukien henkilötietojen tietoturvaloukkaukseen liittyvät seikat, sen vaikutukset ja toteutetut korjaavat toimet. Valvontaviranomaisen on voitava tämän dokumentoinnin avulla tarkistaa, että tietosuoja-asetusta on noudatettu. Mikäli henkilötietojen tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille, rekisterinpitäjän on ilmoitettava tietoturvaloukkauksesta rekisteröidylle ilman aiheetonta viivytystä.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjälle, yhteystiedot yllä.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja peruuttaa suostumus

Toivolan vesihuollon osuuskunta oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissään olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn asiakkaan vaatimuksesta.

Asiakas voi tehdä mahdollisen korjauspyyntönsä joko kirjallisesti postittamalla omakätisesti allekirjoitetun yksilöidyn korjauspyynnön Toivolan vesihuollon osuuskunnan asiakasrekisterin yhteyshenkilöille rekisterinpitäjän postiosoitteeseen tai lähettämällä sähköpostia rekisterinpitäjälle tai yhteyshenkilölle sähköpostiosoitteeseen. Tiedonkorjaamispyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjälle, ks. yhteystiedot yllä.

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus
valvontaviranomaiselle. Suomessa tätä valvontaa hoitaa tietosuojavaltuutettu, yhteystiedot http://www.tietosuoja.fi