Hallituksen tiedote

12.10.2021

 

Toivolan vesihuollon Osuuskunnan vuosikokouksen uusiminen

Osuuskunnan vuosikokous pidettiin Toivolan seurojen talolla 11.7.2021.

Kokous sujui hallituksen mielestä hyvin. Koronapandemian vuoksi hallitus edellytti ennakkoilmoittautumista määräaikaan mennessä. Suomen eduskunnan vahvistaman poikkeuslain (Poikkeuslaki 375/2021) mukaisesti asiamiesten käyttäminen oli myös sallittu. Tätä mahdollisuutta käytettiinkin osuuskunnan jäsenten keskuudessa. Asiamiesten käytöstä osuuskuntakokouksessa oli myös annettu ohjeet ja sen mukaisesti asiamiehen tuli ilmoittaa edustamansa osuuskunnan jäsenet ennalta ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Kaksi osuuskunnan jäsentä ei kuitenkaan noudattaneet annettua määräaikaa, vaan ilmoittivat edustamansa osuuskunnan jäsenet kokoukseen seitsemän (7) tuntia annetun määräajan päättymisen jälkeen, vaikka olivat tietoisia kyseisestä määräajasta. Näin ollen hallituksen puheenjohtaja joutui hylkäämään nämä ilmoitetut yhdeksän (9) valtakirjaa. Valtakirjojen hylkäämisestä keskusteltiin kokouksen alussa, mutta asiaan ei tullut muutosta.

Kahden hallitukseen valitun jäsenen hallituskelpoisuudesta tehtiin menettelytapavirhevaade. Valituksessa väitettiin osuuskuntakokouksen rikkoneen osuuskunnan sääntöjä ehdokkaiden valinnassa ja hallitusvalinnassa. Valituksessa vaadittiin uuden kokouksen järjestämistä ja kaikkien siellä olleiden äänestysten uusimista.

Osuuskunnan sääntöjen mukaan hallitukseen jäseneksi valitun tulee olla osuuskunnan jäsen, tämän aviopuoliso tai yhteisön jäsen. Osuuskunnassamme pykälää on tulkittu siten, että yhteisön edustajaksi on katsottu myös perheenjäsen. Näin ollen hallitukseen valittu jäsen A on edustanut osuuskunnassa yhteisön edustajana. Tulkinta osuuskunnan jäsenen oman perheenjäsenen kelpoisuudesta edustamansa yhteisön jäsenenä on ollut kiistanalainen. Hallitus on tähän asti tulkinnut myös perheet yhteisöksi, mutta Pellervo-seuran mukaan yhteisöksi voidaan tulkita esimerkiksi yhtiöt sekä rekisteröidyt yhdistykset. Näin ollen perhettä ei voida tulkita yhteisöksi. Pellervo-seurasta neuvottiin kuinka pitää toimia.

Tämän ohjeen mukaisesti osuuskuntakokouksessa hallitukseen äänestyksellä valittu jäsen A ja hänen perheenjäsenensä, jolle osuuskunnan osuusmaksu oli merkitty rekisterissä, siirsi oman osuutensa hallituksen jäsenelle A ja hänen sisarelleen osuuskuntakokouksen jälkeen. Hallitukseen valittu jäsen A ja hänen sisarensa anoivat osuuskunnan jäsenyyttä ja hallitus hyväksyi jäsenyyden. Pellervo-seuran lakiasiantuntijan mukaisesti kelpoisuuseste oli poistunut ja täten jäsen A oli täysin oikeutettu jatkamaan osuuskunnan hallituksessa, johon hänet oli osuuskuntakokokouksessa valittu uudelleen.

Hallitus vastasi esitettyyn vaatimukseen kieltäytymällä uuden kokouksen järjestämisestä. Osuuskunnan hallituksen perusteluna oli, että jäsen A oli edustanut kokouksessa asiamiehenä varsinaista osuuskunnan jäsentä ja perheenjäsentään, ollen näin täysin oikeutettu osallistumaan osuuskuntakokoukseen ja siellä tehtäviin äänestyksiin. Jäsenellä A oli voimassa oleva valtakirja, mutta valtakirjaa ei kukaan kokouksessa kysynyt.

Menettelytapavirhevaade kohdistui myös hallitukseen äänestyksessä valittuun jäseneen B, joka oli myös täysin oikeutettu osallistumaan kokoukseen. Jäsen B omistaa yhdessä veljensä kanssa kiinteistön ja on osuuskunnan osuusrekisterissä merkitty osuuden haltijaksi. Hallituksen kanta oli, ettei valtakirjaa jäsenen B puolelta tarvittu. Kokouksessa ei myöskään kukaan kysynyt eikä vaatinut jäsenen B valtakirjaa esitettäväksi, vaikka se oli kokouksessa saatavilla. Lisäksi hallitus korostaa sitä, että jäsen B on toiminut osuuskunnan hallituksessa 11 vuotta kenenkään kyseenalaistamatta hänen kelpoisuuttaan. Jäsenen B näkemyksiä on arvostettu ja työ hallituksessa ollut ansiokasta koko hallitustyöskentelyn ajan.

Valituksen laatinut kääntyi asianajajan puoleen yhdessä toisen valtakirjahylkäyksen kohteeksi joutuneen osuuskunnan jäsenen kanssa. He suunnittelevat kanteen nostamista osuuskuntaa vastaan. Asianajajatoimisto lähetti hallituksen puheenjohtajalle 1.9.2021 sähköpostia, missä pyysi toimittamaan kokousasiakirjat 10.9.2021 mennessä ja vastaamaan 16.9.2021 mennessä kantajien vaatimukseen uuden kokouksen järjestämisestä, äänestysten uusimisesta ja heille aiheutuvien asianajajatoimiston kulujen korvaamisesta.

Hallitus piti asiasta kokouksen 7.9 ja päätti, että se yrittää välttää oikeuskäsittelyn ylimääräisten kulujen välttämiseksi ja sovun saamiseksi. Hallituksen puheenjohtaja lähetti asianajajalle hänen pyytämänsä kokousasiakirjat ja kertoi hallituksen suostuvan uuden osuuskuntakokouksen järjestämiseen. Kyseessä olevien asioiden vieminen oikeuteen on hallituksen mielestä tarpeetonta ja sitä tulee pyrkiä viimeiseen asti välttämään. Hallitus katsoo, että uuden osuuskuntakokouksen järjestäminen on pienempi murhe kuin oikeustaistelu hallituspaikoista. Hallitus on näin ollen pyrkinyt kaikin keinoin saamaan tämän muotoseikkoihin nojaavan riidan pois haittaamasta osuuskunnan toimintaa ja pahoittelee syvästi, että perusteettomasta valitustulvasta aiheutuu kuluja ja vahinkoa osuuskunnalle. Osuuskunnan jäsen Seppo Siljama on hallituksen valtuuttamana pyrkinyt sovittelemaan osapuolten erimielisyyksiä.

Uusi osuuskuntakokous pyritään järjestämään marraskuussa 2021, kun osuuskunnan sääntöjen mukainen ilmoittautumisaika täyttyy. Hallitus toivoo osuuskuntakokoukseen runsasta osanottoa. Hallitukseen tullaan tarvitsemaan uusia tuoreita voimia. Uudesta osuuskuntakokouksesta lähetetään jäsenille kutsut joko sähköpostilla tai postitse. Asiamiesten käyttäminen on sallittua mutta hallituksen tiedossa on, että valtakirjojen pyynnin yhteydessä on esitetty virheellistä tietoa tai on jätetty kertomatta mihin tarkoitukseen sitä käytetään. Paras vaihtoehto on osallistua itse kokoukseen paikan päällä tai sitten etäyhteyden avulla.

Huomionarvoista on kuitenkin se tosiasia, että kantajat voivat hallituksen sovintoesityksestä huolimatta vaatia asian käsittelyä oikeudessa, vaikka heille on tarjottu erilaisia tilaisuuksia ja menetelmiä sovinnon saavuttamiseksi. Tämä selviää toivottavasti lähipäivien aikana.

Toivolan vesihuollon Osuuskunnan hallitus

Vesa Jähi hallituksen pj

Matti Malkamäki 

Pentti Mattila

Pasi Edelman

Krister Tamminen

Jussi Lehto

 

12.10.2021Hallituksen tiedote
12.10.2021ESITYSLISTA 21.11.2021
12.10.2021KOKOUSKUTSU 21.11..2021 klo 14:00
18.08.2021Vastaus selvityspyyntöihin
12.08.2021VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJA